Condicions generals

1 – ÀMBITS D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de venda s’apliquen a qualsevol consulta o comanda que s’efectuï en el lloc Internet www.barceloning.biz/tiendaonline i adreces derivades (d’ara endavant “el Lloc”) de BARCELONING SOUVENIRS S.L. (amb seu C/ Mallorca, núm. 332, baixos, local 3 (08037) BARCELONA) i amb NIF número B-65700437, per la compra de béns (d’ara endavant els “Productes”). La confirmació de la comanda per part del comprador comporta l’acceptació sense reserves de les presents condicions generals de venda que prevalen sobre totes les versions anteriors o especificacions que emanin del comprador, incloent l’intercanvi de correus electrònics. Les presents condicions poden ser modificades, per la qual cosa es recomana la lectura de les mateixes amb anterioritat a efectuar cada comanda.

A l’efecte d’aquestes condicions generals de venda, s’entén per consumidor, les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional, i per empresari, a tota persona física o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

 

2 – COMANDES

2.1 OFERTA DE PRODUCTES

Els Productes es presenten de la manera més precisa possible, encara que poden existir diferències entre els Productes lliurats i els representats en el Lloc o catàleg, principalment en el que a colors es refereix. Tals diferències, ja que no influeixen en les característiques bàsiques dels Productes i no afecten la seva qualitat, no podran justificar una cancel·lació de la comanda ni un rebuig de lliurament. Atès que no pot garantir-se una representació exacta dels Productes en el Lloc Internet i/o en els catàlegs, en particular a causa de les diferències d’acabat dels colors en els programes informàtics de navegació per Internet i/o en les pantalles, BARCELONING SOUVENIRS S.L., no podrà ser considerada responsable de la inexactitud de les fotografies que figuren en el Lloc.

Les comandes de productes estan subjectes a la seva disponibilitat, de tal manera que si existeixen dificultats quant al seu subministrament o falta d’estoc, BARCELONING SOUVENIRS S.L., es reserva expressament el dret d’informar de qualsevol altre producte en substitució de la mateixa qualitat i valor. En cas que es rebutgi l’oferta de substitució de producte, BARCELONING SOUVENIRS S.L., reemborsaran les quantitats que s’haguessin abonat.

2.2 ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

La comanda és ferma per al comprador des del moment en què confirma la seva comanda. Per a BARCELONING SOUVENIRS S.L., a partir de la validació del pagament i la confirmació de la té en compte de la comanda.

 

3 – PREU / PAGAMENT

3.1 PREU DELS PRODUCTES
Els preus dels Productes estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’IVA. BARCELONING SOUVENIRS S.L., es reserva a cada moment i unilateralment la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per a garantir al client la certesa del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

3.2 PAGAMENT

El pagament s’efectua en euros exclusivament, de manera íntegra en realitzar la comanda i pels següents mitjans de pagament:

Transferència bancària:
Després de triar aquesta forma de pagament, el número de compte bancari serà facilitat al costat del resum de la seva compra, al correu electrònic que l’identifica com a client en la nostra pàgina.

En realitzar la transferència en necessari indicar en el concepte de transferència el seu nom, DNI i número de comanda.
En triar aquest mètode de pagament tingui en compte que la gestió es farà efectiva en 24 o 48 hores, per això ha de remetre el justificant de pagament a info@barceloning.biz.
Una vegada l’operació s’hagi fet efectiva, segons la seva elecció prèvia, la comanda serà enviada.
En cas de no rebre la transferència bancària en els 8 dies posteriors a la confirmació de la comanda per part del comprador, la comanda es considerarà cancel·lat.

Targeta de crèdit:
Es podrà utilitzar targeta de crèdit. L’usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Mena de targeta, b) Número de targeta, c) Data de caducitat, d) els 3 dígits de la part posterior de la targeta.

Per a major seguretat dels propietaris de les targetes, la nostra passarel·la de pagament aquesta adherida al sistema de pagament segur denominat REDSYS

Els pagaments per targeta bancària són segurs gràcies a que utilitzem la plataforma CYBERPAC de la Caixa. Aquesta solució permet al comprador efectuar les seves compres de Productes amb total seguretat. Les dades bancàries del comprador que realitzi el seu pagament mitjançant targeta bancària no seran conservats per BARCELONING SOUVENIRS S.L.

3.3 FACTURACIÓ

La factura dirigida al comprador prendrà les dades indicades per aquest en el seu compte client. El comprador pot modificar aquestes dades cada vegada que faci una nova comanda des del lloc web.

El client comunicarà a BARCELONING SOUVENIRS S.L., el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura, així com el seu número d’IVA intracomunitari si fos necessari.

 

4 – LLIURAMENT

4.1 MODALITAT DE LLIURAMENT

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, extraviament i manipulació i serà lliurada en l’adreça designada en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client podrà generar despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa del comprador. La mercaderia es lliurarà al client per empresa de transports, juntament amb albarà en el qual es consignaran les dades de l’enviament.

No podem assegurar que les comandes es lliurin en un horari determinat.

Si creus que pots estar absent i cap altra persona pot fer-se responsable de recollir la teva comanda has de contactar amb nosaltres al més aviat possible per a acordar el lliurament.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de deu dies laborals des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de BARCELONING SOUVENIRS, S.L. per causa no imputable al venedor serà retornada a aquest, restituint-se les quantitats pagades en cas de comandes en la modalitat de prepagament a excepció de les despeses d’enviament originals (independentment que el client hagués pagat l’enviament o no l’hagués pagat en un enviament gratuït) així com les despeses d’enviament fins als nostres magatzems.

4.2 DESPESES D’ENVIAMENT

Durant el procés de compra se l’informarà de les despeses d’enviament que seran calculats de manera automàtica pel sistema en funció del domicili de lliurament.

Els preus són orientatius i en alguns casos pot variar. El cost que preval és el que apareix en el resum de compra abans de triar el mètode de pagament.

En enviaments nacionals els costos d’enviament són a partir de 6,20 € i el temps aproximat de lliurament és de 4 dies hàbils

En enviaments internacionals els costos d’enviament són a partir de 19,28 € i el temps aproximat de lliurament és de 8 dies hàbils

La despesa d’enviament en una comanda sufraga una part d’un únic enviament al destí que s’indiqui en realitzar la comanda. Una vegada enviat la comanda no és possible canviar l’adreça de lliurament. Si l’empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda i el client està absent no es tornarà a intentar el lliurament fins que no es contacti amb l’empresa de missatgeria. Si l’empresa de missatgeria intenta el lliurament de la comanda per segona vegada i el client està absent novament, el client haurà de recollir la seva comanda pels seus mitjans en l’adreça que correspongui a la delegació de l’empresa de missatgeria que tingui el paquet.

4.3 RECEPCIÓ I RECLAMACIONS

En rebre la comanda, el comprador ha de procedir amb tots els exàmens necessaris per a detectar possibles avaries, mancances, defectes o altres vicis aparents, així com la disconformitat dels Productes lliurats amb la seva comanda.

En particular, el comprador ha de comprovar l’estat dels embalatges, el nombre de paquets i els Productes en el que a quantitat, referència, estat i característiques es refereix. En cas de reclamació, el comprador haurà de contactar amb BARCELONING SOUVENIRS S.L. per correu electrònic, en un termini inferior a 24 hores cridant al número d’atenció al client de BARCELONING SOUVENIRS S.L. o bé enviant un correu electrònic a info@barceloning.biz.

Les reclamacions posteriors a les 24 hores després del lliurament no seran acceptades.

Les reclamacions acceptades donaran lloc a un canvi del Producte defectuós o no conforme, o al seu reemborsament en cas d’indisponibilitat del Producte en el magatzem o amb els proveïdors. El Producte retornat haurà de lliurar-se als transportistes de BARCELONING SOUVENIRS S.L., en perfecte estat, en el seu embalatge original i proveït de tots els seus accessoris. No s’acceptarà cap devolució espontània sense l’acord de BARCELONING SOUVENIRS S.L.

 

5 – DEVOLUCIONS

Només s’acceptaran les devolucions quan l’error sigui de BARCELONING SOUVENIRS S.L. La devolució només serà acceptada per BARCELONING SOUVENIRS S.L., si l’article es troba en perfecte estat, dins del seu embalatge d’origen i sense haver estat utilitzat. Igualment serà necessària notificació prèvia telefònica a BARCELONING SOUVENIRS S.L., de la devolució. El cost del transport en cas de devolució correrà sempre a càrrec del client.

 

6 – ÚS DEL LLOC INTERNET

6.1 PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. Tots els continguts que es mostren en aquesta Web i especialment, dissenys, textos, imatges, marques, logotips o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de BARCELONING SOUVENIRS S.L., o bé de tercers que han autoritzat degudament el seu ús.

2. En cap cas l’accés a la Web i/o la seva utilització implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució, o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de BARCELONING SOUVENIRS S.L., o dels titulars corresponents.

3. No es podrà establir cap vincle a aquesta Web des de qualsevol altra Web sense previ i exprés consentiment de BARCELONING SOUVENIRS S.L.

6.2 RESPONSABILITAT DELS USUARIS

La navegació pel Lloc www.barceloning.biz/tiendaonline és responsabilitat exclusiva dels usuaris. BARCELONING SOUVENIRS S.L., no serà considerada responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d’accés al seu Lloc ni per les fallades de funcionament en l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-se arran d’un accés al Lloc. En conseqüència, no té l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que poguessin derivar de l’ús, de l’accés al seu Lloc o de la descàrrega d’elements emmagatzemats en el lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

BARCELONING SOUVENIRS S.L., es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats del seu web side, als qui falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

6.3 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

“En compliment de la Llei Orgánica15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

1. Les seves dades personals recollits en aquest Web Site s’inclouran en una base de dades informatitzada titularitat de BARCELONING SOUVENIRS S.L. Aquesta base de dades es troba inscrita en el Registre General de Protecció de dades conforme al que es disposa en la legislació vigent i complint totes les mesures de seguretat del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

2. Aquestes dades recollides mitjançant l’emplenament de formularis i/o enviaments de correus electrònics, seran tractats i quedaran incorporats en els fitxers de BARCELONING SOUVENIRS S.L., amb la finalitat de donar una efectiva resposta o prestació dels serveis sol·licitats, facilitar la tramitació de les comandes i l’enviament de publicitat de les promocions ofertes per BARCELONING SOUVENIRS S.L., a través del seu Web Site. En aquest sentit, l’usuari consent de manera expressa el tractament de les seves dades personals, per a les finalitats indicades en aquest document.

3. Les dades recaptades de l’usuari no seran cedits a cap empresa, si bé podran ser comunicats a tercers quan la comunicació respongui a una necessitat per al desenvolupament, compliment i control dels fins establerts per a la recollida o recepció d’aquests, conforme al que s’estableix en els presents termes.

4. Així mateix, l’usuari disposa en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu electrònic a l’adreça info@barceloning.biz o correu convencional al domicili de l’entitat en C/ Mallorca, núm. 332, baixos, local 3 (08037) BARCELONA. Per a exercir aquests drets, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de BARCELONING SOUVENIRS S.L., mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

5. L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se a BARCELONING SOUVENIRS S.L., de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

 

7 – FORÇA MAJOR

Cap Part podrà ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu al cas fortuït o a l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestats, manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La Part que s’hagi vist afectada per tals esdeveniments haurà d’informar l’altra part al més aviat possible i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborals posteriors a l’esdeveniment d’aquest esdeveniment.

Les parts convenen que hauran de concertar-se al més aviat possible per a determinar juntes les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència del cas de força major.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, BARCELONING SOUVENIRS S.L. podria no fer efectiu la comanda havent de reemborsar al comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest últim en concepte de la comanda en qüestió.

 

8 – MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

BARCELONING SOUVENIRS S.L., es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de venda. Qualsevol nova versió d’aquestes últimes s’indicarà en el lloc.

La versió en línia en el Lloc en el moment de la realització de la comanda per part del comprador prevaldrà sobre qualsevol altra versió de les presents condicions generals de venda anterior.

Les presents condicions generals de venda i el resum de comanda transmesa al comprador formen un conjunt contractual i constitueixen la integritat de les relacions contractuals establertes entre les parts.

 

9 – DRET APLICABLE / JURISDICCIÓ

Les relacions entre els compradors i BARCELONING SOUVENIRS S.L., en concepte de les comandes realitzades en el Lloc es regiran per la legislació espanyola i la discussió litigiosa de qualsevol comanda serà sotmès a la jurisdicció espanyola.

BARCELONING SOUVENIRS S.L. CIF B-65700437 Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 42962, Foli 93, fulla número B-420845, inscripció 1a, amb seu en C/ Mallorca, núm. 332, baixos, local 3 (08037) BARCELONA.

No tens productes al carret
0